Reisvoorwaarden

Atma Asia Travel

Atma Asia Travel is gespecialiseerd in actieve en culturele reizen naar
Nepal, Tibet, Bhutan, Sikkim, Ladakh, Thailand, Noord-India, Cambodja en Kyrgyzstan.

Algemeen

De voorwaarden gelden voor zover ze niet in strijd zijn met dwingend recht. De nietigheid van een of meerdere bepalingen tast de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen niet aan.

ARTIKEL 1 – TOTSTANDKOMING REISOVEREENKOMST

1.1 De dag van totstandkoming van de reisovereenkomst is de dag van ontvangst door Atma Asia Travel, hierna te noemen AAT, van het volledig ingevulde en door de reiziger ondertekende inschrijfformulier, de dag waarop de persoonsgegevens worden doorgegeven aan AAT in geval van telefonische inschrijving of de dag waarop AAT de e-mail ontvangt waarin men bekend maakt akkoord te gaan met het gecommuniceerde reisaanbod. Wanneer telefonische inschrijving of inschrijving per e-mail plaatsvindt  zijn onze reisvoorwaarden ook van toepassing op de afgesloten reisovereenkomst.

1.2 Een reiziger die namens of ten behoeve van (een) ander(e) reiziger(s) een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De in de aanhef van dit lid bedoelde reiziger is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van de andere reizigers, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reisovereenkomst, zoals bijvoorbeeld leeftijd en gezondheidstoestand, bij de aanmelding kenbaar te maken.

1.3 De bij de reis benodigde internationale vluchten worden door AAT aangevraagd bij en geboekt door HRG Netherlands, ticketing partner van AAT. Voor deze vluchten zijn de voorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij van toepassing.

1.4 Wanneer de reiziger bij het totstandkomen van de reisovereenkomst bepaalde voorkeuren aan AAT kenbaar maakt met betrekking tot de uitvoering van de reisovereenkomst (zoals bijvoorbeeld de voorkeur voor een bepaalde zitplaats in het vliegtuig of niet-rokers afdeling) dan zal hiermee zoveel mogelijk rekening gehouden worden. Hieraan kunnen echter, ondanks toezeggingen van AAT en eventuele vermelding op reisbescheiden en boekingsformulieren, geen rechten worden ontleend.

1.5 Het reisaanbod van AAT is vrijblijvend en kan door AAT worden herroepen bij aanvaarding of binnen een week na aanvaarding. De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals die door AAT zijn gepubliceerd op haar website of in haar brochure, offerte of andere publicaties van reisaanbiedingen van AAT, dan wel zoals die individueel zijn vastgelegd. Kennelijke fouten of vergissingen in een publicatie binden AAT niet. AAT kan niet worden gehouden aan de inhoud van informatiemateriaal dat is uitgegeven onder verantwoordelijkheid van derden.

1.6 Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de reiziger kennis te hebben genomen van en zich akkoord te verklaren met de reisvoorwaarden van AAT en zich te hebben laten informeren over de reis.

ARTIKEL 2 – BETALING

2.1 Door ondertekening van het inschrijfformulier verplicht de reiziger zich tot het betalen van de op de website of in de brochure/offerte gepubliceerde reissom of de na toepassing van artikel 3 lid 2 opnieuw vastgestelde reissom.

2.2 Na ontvangst van de factuur moet per persoon binnen 10 dagen na de factuurdatum een aanbetaling van 10% van de reissom, met een minimum van € 250,-, te zijn betaald. Uiterlijk 8 weken voor de vertrekdatum dient het restant van de reissom te zijn bijgeschreven op de bank rekening van AAT. Tegelijkertijd met de aanbetaling dient, voor zover van toepassing, de verschuldigde premie voor de annuleringsverzekering, de volledige prijs van het vliegticket en de ticketkosten te worden voldaan. Indien de reiziger zich binnen 8 weken voor vertrekdatum inschrijft dan is de reiziger verplicht de gehele reissom inclusief alle verzekeringspremies en de kosten van het vliegticket direct te voldoen.

2.3 Eventueel van toepassing zijnde afwijkende betalingsvoorwaarden zullen op de offerte vermeld staan. In dat geval zullen de afwijkende betalingsvoorwaarden van toepassing zijn.

2.4 Bij niet tijdige betaling kan de reisovereenkomst door AAT worden ontbonden. In dat geval zijn de in deze reisvoorwaarden opgenomen bepalingen die betrekking hebben op annulering door de reiziger van toepassing.

2.5 Indien de reiziger niet of niet tijdig aan zijn geldelijke verplichtingen heeft voldaan dan zijn de verschuldigde bedragen direct opeisbaar en is de reiziger over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien dient de reiziger de incassokosten ten bedrage van 15% van het gevorderde, met een minimum van € 50,-, te betalen. Eventuele grotere schade komt ten koste van de reiziger die in gebreke is gebleven.

ARTIKEL 3 – REISSOM

3.1 De gepubliceerde reissom geldt per persoon. Deze reissom omvat uitsluitend de diensten en voorzieningen zoals deze in de arrangementen op de door AAT gepubliceerde website of in de door AAT uitgegeven brochure/offerte van AAT zijn omschreven.

3.2 De hoogte van de gepubliceerde reissommen is gebaseerd op prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen zoals die bij AAT bekend waren op het moment van opstellen van de publicatie. Tot 4 weken voor de dag van vertrek is het AAT toegestaan om, ook met betrekking tot reeds aangegane reisovereenkomsten, de reissom te wijzigen wegens wijzigingen van de in dit lid genoemde items.

ARTIKEL 4 – BAGAGE, REISBESCHEIDEN, REISDOCUMENTEN, VERZEKERINGEN

4.1 De reiziger dient bij het vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van alle vereiste, geldige reisdocumenten, zoals bijvoorbeeld paspoort, visa, vaccinatiebewijzen etc. De reiziger dient de door AAT verstrekte algemene informatie hierover op juistheid te laten controleren bij de betreffende instanties en instellingen.

4.2 AAT kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer de reiziger ten gevolge van tekortkomingen in zijn reisdocumenten niet of niet aan de gehele reis kan deelnemen.

4.3 AAT is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

4.4 De reiziger dient voor de duur van de reis een verzekering af te sluiten waarin tenminste alle activiteiten tijdens de reis en het risico van de kosten van doktersbehandeling, ziekenhuisopname, begrafeniskosten, ongevallen, berging en repatriëring gedekt is.

ARTIKEL 5 – WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER

5.1 De reiziger kan tot 25 dagen voor vertrek een verzoek tot wijziging van de reisovereenkomst indienen. Indien het verzoek tot wijziging niet het karakter van een annulering heeft zal AAT pogen aan dit verzoek te voldoen. De beslissing omtrent de mate van de wijziging van de reisovereenkomst ligt uitsluitend bij AAT. Het niet tot stand brengen van de wijziging door AAT is geen geldige reden voor kostenloze annulering van de reisovereenkomst.

5.2 De administratiekosten bedragen € 50 ,- per wijziging per reiziger. Tevens zullen alle extra kosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 6 – ANNULERING DOOR DE REIZIGER

6.1 Annulering door de reiziger van de reisovereenkomst met betrekking tot het landarrangement inclusief lokale vluchten dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. De datum van het poststempel of de datum waarop de e-mail door AAT ontvangen is geldt als meldingsdatum van de annulering. Bij annulering is iedere reiziger naast de boekingskosten de volgende bedragen verschuldigd:

 1. tot 56 dagen voor vertrek: 10% van de reissom of de ingevolge artikel 2 lid 2 geldende minimum aanbetaling;
 2. van 56 dagen tot 42 dagen voor vertrek: 30% van de reissom;
 3. van 42 dagen tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom;
 4. van 28 dagen tot 14 dagen voor vertrek: 75% van de reissom;
 5. van 14 dagen tot   7 dagen voor vertrek: 90% van de reissom;
 6. van 7 dagen voor vertrek tot en met de dag van vertrek: 100% van de reissom;
 7. vanaf de dag van vertrek: 100% van de reissom.

N.B. Men kan dit risico afdekken door een annuleringsverzekering af te sluiten. Het enige bedrag wat de reiziger bij annuleren cf. de verzekeringsvoorwaarden niet terugkrijgt is de premie en administratie kosten van de verzekering.

6.2 Annulering door de reiziger van de reisovereenkomst met betrekking tot de

internationale/intercontinentale vluchten dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. De datum van het poststempel of de datum waarop de e-mail door AAT ontvangen is geldt als meldingsdatum van de annulering. Bij annulering is iedere reiziger naast de boekingskosten en de ticketkosten het bedrag verschuldigd dat de betreffende luchtvaartmaatschappij voor de annulering berekent. Deze annuleringskosten zijn vaak hoog en kunnen oplopen tot 100%.

N.B. Men kan dit risico afdekken door een annuleringsverzekering af te sluiten. Het enige bedrag wat de reiziger bij annuleren cf. de verzekeringsvoorwaarden niet terugkrijgt is de premie en administratie kosten van de verzekering.

6.3 Het is de reiziger die is verhinderd om aan een reis deel te nemen toegestaan om een andere geschikte persoon zijn plaats te laten innemen mits deze andere persoon voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden. In-de-plaatsstelling kan tot uiterlijk 7 dagen voor de vertrekdatum middels een schrijven aan AAT waarin mededeling van de in-de-plaatsstelling en waarin tevens verklaard wordt dat deze andere persoon heeft kennisgenomen van het reisprogramma en de door AAT verstrekte informatie en zich akkoord heeft verklaard met de reisvoorwaarden van AAT. In-de-plaatsstelling is tevens slechts mogelijk indien alle bij de uitvoering betrokken dienstverleners zich hiertegen niet verzetten en indien de luchtvaartmaatschappij een naamswijziging accepteert.

6.4 De oorspronkelijke reiziger blijft de contractuele wederpartij van AAT. De reiziger en de voor de reiziger in-de-plaatsgestelde persoon zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover AAT voor betaling van de reissom en de extra kosten in verband met de in-de-plaatsstelling. De kosten van de in-de-plaatsstelling komen voor rekening van de reiziger en bedragen minimaal € 200,-.

ARTIKEL 7 – WIJZIGINGEN DOOR AAT

7.1 Het avontuurlijke karakter van de reizen en de lokale omstandigheden in de bestemmingen of andere gewichtige redenen kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis wijzigingen in de overeenkomst moeten worden aangebracht of dat de reis beëindigd zal moeten worden wanneer deze reeds is aangevangen, zonder recht op restitutie door AAT. Wijzigingen kunnen bijvoorbeeld aangebracht worden met betrekking tot: reisroute, reisschema, luchthaven/plaats van aankomst en vertrek, vervoermiddel, vervoerder, accommodatie, excursies etc. Verandering in reisschema’s ten gevolge van aanhoudende slechte weersomstandigheden vallen eveneens onder de werking van dit artikel.

7.2 AAT verplicht zich om de eventuele nadelige gevolgen van de wijzigingen voor de reiziger zo beperkt mogelijk te houden en om het oorspronkelijke karakter van de reis zoveel mogelijk in stand te laten. Voor zover het oorspronkelijke karakter van de reis niet is aangetast is de reiziger verplicht deze wijzigingen te accepteren zonder recht op restitutie en zullen deze wijzigingen deel uitmaken van de oorspronkelijke reisovereenkomst.

7.3 Alle in dit artikel genoemde wijzigingen in de reisovereenkomst zullen zo spoedig mogelijk worden meegedeeld aan de reiziger. Indien er geen redelijk alternatief voorhanden is en de inhoud van de reisovereenkomst op wezenlijke onderdelen wordt gewijzigd of indien de wijziging de reiziger tot een nadeel van meer dan geringe betekenis strekt kan de reiziger de reisovereenkomst beëindigen. De reiziger zal in deze gevallen geen vordering tot schadevergoeding jegens AAT hebben en zal maximaal het bedrag van de aanbetaling verschuldigd zijn of een evenredig deel van de reissom ingeval de reis reeds ten dele genoten is. Indien de reiziger een vlucht via AAT geboekt heeft gelden hiervoor de voorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij.

ARTIKEL 8 – OPZEGGING DOOR AAT

8.1 AAT heeft te allen tijde het recht de reisovereenkomst voor aanvang van de reis op te zeggen. In dat geval worden de totale reissom en de betaalde verzekeringsgelden gerestitueerd.

8.2 AAT heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen, zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade, in geval van gewichtige omstandigheden, waarin verdere gebondenheid van AAT aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden of ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Voorbeelden van dergelijke omstandigheden zijn oproer, politieke onrust, oorlog, oorlogsgevaar, staat van beleg, sabotage, boycotacties, misdaad, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, quarantaine, storingen in communicatiemiddelen of vervoermiddelen, vertragingen van openbare vervoermiddelen, ernstige ongevallen. Het avontuurlijke karakter van de reis alsmede de lokale omstandigheden in de reisbestemming zijn mede bepalend bij het vaststellen van gewichtige omstandigheden of overmacht.

8.3 In geval van opzegging wegens gewichtige omstandigheden, die niet aan de reiziger toe te rekenen zijn, zal AAT, indien mogelijk, een alternatieve reis van gelijkwaardige kwaliteit aanbieden dan wel (het reeds betaalde gedeelte van) de reissom of een evenredig deel daarvan als de reis reeds ten dele is genoten restitueren

8.4 Opzegging door AAT van de reisovereenkomst wegens een te klein aantal aanmeldingen voor een bepaalde bestemming kan tot uiterlijk 21 dagen voor de vertrekdatum, zonder recht op schadevergoeding.

8.5 In geval van de onder artikel 8 lid 1, 2, 3 en 4 genoemde opzegging is AAT niet aansprakelijk voor de door de reizigers reeds gemaakte kosten voor bijvoorbeeld visa, vaccinaties, verzekeringen etc.

ARTIKEL 9 – VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER, UITSLUITING, HULPVERLENING

9.1  De reiziger is verplicht tijdens de reis de aanwijzingen, ter bevordering van een goede uitvoering van de reis, van de reisleiding/gids op te volgen. Indien de reiziger afwijkt van de reisroute of zich aan de begeleiding van de reisleiding/gids onttrekt is dit op eigen risico en komen de gevolgen van deze onttrekking geheel voor rekening van de reiziger. Er kan in dit geval geen restitutie van niet genoten onderdelen van de reis worden verleend. De reiziger dient zich met betrekking tot de terugreis bij de reisleiding of bij de plaatselijke agent van AAT te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. Indien de reiziger niet op de juiste tijdstippen voor vervoer aanwezig is komen de gevolgen daarvan geheel voor rekening van de reiziger.

9.2  Indien de reiziger tijdens de reis zich aan wangedrag schuldig maakt, hinder of last veroorzaakt of fysieke of psychische gebreken vertoont of wanneer deze omstandigheden  met grote waarschijnlijkheid zullen gaan optreden, wat een goede uitvoering van de reis naar oordeel van de reisleiding/gids in sterke mate zal (gaan) bemoeilijken, dan kan de reiziger van verdere deelname van de reis worden uitgesloten.

9.3  AAT verplicht zich de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen mits deze reiziger een reisverzekering heeft afgesloten waarbij de hulp van een S.O.S.-centrale is inbegrepen.

9.4  Alle uit de toepassing van artikel 9 lid 1, 2 en 3 voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.

ARTIKEL 10 –  AANSPRAKELIJKHEID AAT

10.1  AAT is, met inachtneming van het elders in dit artikel bepaalde, aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen waaronder mede wordt verstaan de verwachtingen die de reiziger in redelijkheid kan hebben op grond van door AAT uitgegeven publicaties en informatie. De uitvoering van de reisovereenkomst wordt mede beoordeeld aan de hand van de normen, zeden en gebruiken, de stand der techniek en de beperkingen die de bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de reizen van AAT meebrengen.

10.2 De aansprakelijkheid van AAT voor derving van reisgenot, bedrijfsschade of andere schades zal nooit meer dan éénmaal de reissom per persoon bedragen. In geval van overlijden of letsel van de reiziger zal de aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot maximaal 3 maal de reissom per persoon.

10.3 AAT is niet aansprakelijk voor schade waarvoor reis- en/of annuleringskosten verzekering dekking biedt of voor schade waarvoor aansprakelijkheid is uitgesloten krachtens de van toepassing zijnde internationale verdragen.

10.4  AAT is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

 1. niet kunnen uitvoeren van (een deel van) de reisovereenkomst ten gevolge van aan de reiziger toe te rekenen omstandigheden.
 2. fouten/handelingen van derden die niet rechtstreeks bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.
 3. gebeurtenissen die AAT of van wiens hulp AAT bij de uitvoering van de reisovereenkomst gebruik maakt in redelijkheid niet kan voorzien of verhelpen.
 4. overmacht, als omschreven in artikel 8 lid 2.

ARTIKEL 11 – KLACHTEN

11.1 Eventuele klachten over de uitvoering van de reisovereenkomst moeten zo spoedig    mogelijk op de plaats van bestemming of op de plaats waar de klacht ontstond, schriftelijk worden ingediend bij de plaatselijke vertegenwoordiger van AAT. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld moet deze uiterlijk binnen één maand na terugkeer in Nederland of indien de reis geen doorgang heeft gevonden binnen één maand na kennisname van de feiten die aanleiding zijn tot de klacht doch uiterlijk op de dag van de oorspronkelijke vertrekdatum, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij AAT. Uiterlijk één maand na ontvangst door AAT van de klacht ontvangt de klager van AAT een schriftelijk antwoord.

11.2  Als een klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost kan de reiziger desgewenst tot uiterlijk drie maanden na de in de reisovereenkomst vastgestelde datum van terugkeer in Nederland of indien de reis geen doorgang heeft gevonden, na de oorspronkelijke vertrekdatum, het geschil voor de rechter brengen.

11.3 Op de reisovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.

11.4 Alle geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de Arrondissement rechtbank Groningen.

Deze reisvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 02069991

Geef een antwoord

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie