Disclaimer & Privacy

Disclaimer

Alle rechten met betrekking tot het materiaal op deze website zijn voorbehouden aan Atma Asia Travel. Hoewel de informatie op deze website met zorg is samengesteld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Privacy

PRIVACY & COOKIEVERKLARING ATMA ASIA TRAVEL

Met deze privacyverklaring informeren wij u over welke soort persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor uw gegevens worden verwerkt en welke rechten u heeft.

OFFERTE AANVRAAG

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wanneer u een offerte aanvraagt worden de gegevens die u verstrekt door ons vastgelegd. Wij verzamelen de onderstaande gegevens:

 • Naam, voornaam en/of voorletters, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail
 • Het aantal personen waarmee u de reis wil gaan maken
 • De leeftijd van de reisgenoten
 • Uw reiswensen
 • Uw geboortedatum, geslacht en naam zoals vermeld in uw paspoort indien een vlucht in optie genomen moet worden.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

Wanneer u een offerte aanvraagt worden uw gegevens gebruikt om de offerte op te stellen en aan u toe te sturen en om, indien van toepassing, een vlucht in optie te nemen.

Grondslag

Wij verzamelen uw gegevens om uw offerte aanvraag te kunnen afhandelen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden uiterlijk 2 jaar na verzending verwijderd voor zover die gegevens niet voor andere in deze privacyverklaring genoemde doeleinden rechtmatig gebruikt worden.

Met wie delen wij uw gegevens?

 • Voor het versturen van de offerte maken wij gebruik van een extern mailprogramma (digitaal).
 • Voor het in optie nemen van een vlucht worden uw naam, geslacht en geboortedatum verwerkt door een extern vluchtboekingssysteem of door een reisdienstverlener.

BOEKING

Indien u voor andere personen boekt, dient u hiervoor door die persoon gemachtigd te zijn, eveneens voor het doorgeven van zijn/haar persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen wij van u en uw medereizigers?

Wanneer u een reis boekt, worden de gegevens die u verstrekt door ons vastgelegd. Wij verzamelen de onderstaande gegevens:

 • Naam volgens paspoort, roepnaam, adres, woonplaats, telefoonnummer (thuis, werk, mobiel, tijdens de reis), e-mail (thuis, tijdens de reis)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Betalingsgegevens
 • Nationaliteit
 • Beroep/functie
 • Paspoortnummer en geldigheidsdatum paspoort
 • Dieetgegevens (indien u deze wilt opgeven)
 • Medische gegevens (alleen indien relevant én indien u deze wilt opgeven)
 • Gegevens over de geboekte reis
 • Ervaring (bijvoorbeeld bij wandel- en fietsreizen)
 • Gegevens van door u zelf geboekte onderdelen van uw reis (zoals vluchten, indien van toepassing)
 • Kopie paspoort (alleen indien noodzakelijk voor het goed kunnen uitvoeren van de reis)
 • Bedrijfsnaam, polisnummer en telefoonnummer van de alarmcentrale van uw reisverzekering
 • Naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres van de contactpersoon thuis

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

 • Uw gegevens zijn nodig om aanvragen te doen, vluchten in optie te nemen en te boeken, om u informatie te verschaffen over uw reis, voor relevante communicatie betreffende de boeking, voor een goede uitvoering van de reis en om de boeking en betaling af te handelen.
 • De door u opgegeven dieetgegevens worden gedeeld met luchtvaartmaatschappijen (maaltijden aan boord, indien van toepassing) en met reisdienstverleners die maaltijden verzorgen welke onderdeel zijn van het door u geboekte reispakket.
 • Voor zover u hier toestemming voor geeft worden uw medische gegevens gedeeld met de reisdienstverlener die hiervan op de hoogte dient te zijn en verstrekking noodzakelijk is voor door u aangegeven behoeften, uw veiligheid of de veiligheid van derden.
 • NAW-gegevens, bankgegevens en gegevens over de geboekte reis, de kosten en de betaling worden verwerkt ten behoeve van de boekhouding, de debiteurenadministratie en incassohandelingen.
 • Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals afhandeling van klachten, geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.
 • Wij verwerken uw ervaring om u goed te kunnen adviseren en in overleg met reisdienstverleners te beoordelen of u voldoet aan de deelname-eisen. Dit is nodig voor uw veiligheid, die van anderen en voor de goede uitvoering van de reis.
 • Wij verwerken de bedrijfsnaam van uw reisverzekeraar en uw polisnummer ter controle of u beschikt over een reisverzekering omdat deze verplicht is. Daarnaast geven deze gegevens ons de mogelijkheid contact op te nemen van uw verzekeringsmaatschappij als dat noodzakelijk is en u daar zelf niet toe in staat bent.
 • Paspoort gegevens worden alleen door ons en reisdienstverleners gebruikt indien deze noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de reis. Zij worden gebruikt voor controle met betrekking tot de geldigheid van het paspoort, het boeken van (regionale) vluchten en het verkrijgen van visa en permits (indien van toepassing). In noodgevallen kunnen wij indien gevraagd de gegevens verstrekken aan (lokale) overheden ter identificatie.

Grondslag

Wij verzamelen uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.  Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en derden, voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren. Voorts worden gegevens verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding. Voor de verwerking van uw dieetgegevens/medische gegevens dient u uitdrukkelijk toestemming te verlenen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

 • Tenzij anders bepaald zullen persoonsgegevens tot uiterlijk 7 jaar na afloop van de reis bewaard worden.
 • Medische gegevens en eventuele kopie paspoort zullen binnen 60 dagen na de reis worden verwijderd.
 • Voor zover gegevens nodig zijn voor de belasting/financiële administratie worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (7 jaar) bewaard.
 • Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover uw belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 7 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.

Met wie delen wij uw gegevens?

 • Wij stellen uw gegevens ter beschikking aan reisdienstverleners indien en voor zover dat noodzakelijk is voor een goede voorbereiding en uitvoering van de reis, voor het behartigen van de door u aangegeven behoeften, voor uw veiligheid of de veiligheid van anderen.
 • Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals onze accountant, het boekhoudsysteem, het e-mailsysteem,  een vluchtboekingssysteem en voor de betaling en incasso. Tevens worden bij tijdelijke sluiting van Atma Asia Travel de gegeven doorgegeven aan een waarnemer (externe reisorganisatie) van die reizigers waarvan de reis valt binnen de sluitingsperiode. Dit om een continue bereikbaarheid te waarborgen.

Doorgifte aan een derde land of internationale organisatie buiten de EU?

Vindt uw reis plaats buiten de EU dan worden de noodzakelijke persoonsgegevens doorgegeven aan lokale reisdienstverleners buiten de EU op grond van de uitvoering van de (reis)overeenkomst met u. De reisdienstverleners zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonsgegevens en zijn gebonden aan de regels omtrent privacy die gelden in dat land.

REISEVALUATIE

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam, de afgenomen reis, uw beoordelingen van de reis, uw andere feedback of informatie die u vermeldt in de reisevaluatie.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

 • Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie.
 • Wij gebruiken de gegevens voor evaluatie en terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener.
 • Als referentie op onze website waarbij alleen voornamen worden vermeld. Wij melden u per e-mail als wij uw referentie plaatsen. U kunt per e-mail altijd verzoeken om verwijdering.

Grondslag

Wij verzamelen uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.  Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen evaluatie van haar producten of diensten voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Gegevens in de evaluatie worden uiterlijk 7 jaar na afloop van de reis bewaard.

Met wie delen wij uw gegevens?

Voor de uitvoering van de evaluatie wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals een surveybedrijf. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan de reisdienstverlener. Afhankelijk van de situatie geschiedt dit geanonimiseerd.

NIEUWSBRIEF

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam en e-mailadres.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

Wanneer u zich op de nieuwsbrief abonneert, klant bij ons bent of te kennen heeft gegeven belangstelling te hebben voor ons reisaanbod worden uw gegevens gebruikt om de digitale nieuwsbrief aan u toe te sturen. Wij vragen uw naam om de aanhef van de nieuwsbrief te personaliseren. Onderaan iedere nieuwsbrief vindt u een uitschrijfmogelijkheid.

Grondslag

Bent u nog geen klant maar heeft u te kennen gegeven belangstelling te hebben voor ons reisaanbod d.m.v. een vraag, een programma en/of offerte aanvraag of heeft u zich ingeschreven voor de nieuwsbrief dan versturen wij u een nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van ons reisaanbod. Bent u reeds klant dan versturen wij u een nieuwsbrief op grond van het gerechtvaardigd commerciële belang van de onderneming bij het versturen van het meest actuele reisaanbod aan haar klanten.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat u zich afmeldt. Afmelden kan onderaan iedere nieuwsbrief.

Met wie delen wij uw gegevens?

 • Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van het externe mailprogramma Yime.
 • Naam en e-mail worden verwerkt door Yime voor het versturen van nieuwsbrieven.

BROCHURE / FLYER

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam, adres, woonplaats, bij de aanvraag van een hardcopy brochure of flyer. Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam en e-mailadres bij de aanvraag van een digitale brochure of flyer.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

Wanneer u een brochure of flyer aanvraagt worden uw gegevens gebruikt om deze aan u toe te sturen.

Grondslag

Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst nadat u ons verzoekt de brochure of flyer toe te zenden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden binnen 2 jaar na verzending verwijderd voor zover die gegevens niet voor andere in deze privacyverklaring genoemde doeleinden rechtmatig gebruikt worden.

Met wie delen wij uw gegevens?

Voor het versturen van de brochure maken wij gebruik van een extern mailprogramma (digitaal) of een extern postbedrijf (hardcopy).

GEBRUIK VAN FOTO- EN VIDEOMATERIAAL

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wij maken alleen gebruik van eigen foto- en videomateriaal en van materiaal dat ons door reizigers al dan niet op ons verzoek vrijwillig wordt aangeboden.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

 • Wij kunnen het materiaal, zonder bronvermelding, gebruiken voor publicatie op onze website, in de nieuwsbrief of in brochures of ander gedrukt materiaal.
 • Zijn personen herkenbaar in beeld dan zullen we dit materiaal alleen gebruiken als hiervoor schriftelijke (per e-mail) toestemming van de betreffende personen verkregen is.
 • Toegestuurde foto’s en video’s worden gedownload en opgeslagen.

Grondslag

Wij maken met toestemming van de reizigers gebruik van foto- en videomateriaal dat wij van reizigers ontvangen. Dit materiaal wordt opgeslagen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Er is geen bewaartermijn van toepassing. U kunt te allen tijde verzoeken om verwijdering van de door u aan ons verstrekte foto’s en video’s die we op onze website gepubliceerd hebben.

Met wie delen we uw gegevens?

De van u ontvangen foto’s en video’s worden niet gedeeld met andere ondernemingen. Zij kunnen wel gebruikt worden voor publicatie op onze website, in de nieuwsbrief of voor gedrukt materiaal.

KLACHTEN OVER DE REIS

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam, de afgenomen reis, de klacht en overige informatie die u vermeldt in de klacht.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

 • Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie van de klacht.
 • Indien de klacht ziet op de uitvoering van de reis gebruiken wij de gegevens voor terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener met het verzoek om een reactie op de klacht.
 • Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.

Grondslag

Wij verzamelen uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.  Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen klachtbeoordeling en klachtafhandeling voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Gegevens met betrekking tot de klacht worden tot 5 jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

Met wie delen wij uw gegevens?

Indien van toepassing worden relevante persoonsgegevens en gegevens over uw klacht doorgegeven aan en besproken met de reisdienstverlener, onze jurist en/of verzekeraar en geschillenbeslechters.

AANVRAAG VERZEKERING

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen gegevens waaronder uw NAW gegevens, e-mailadres, geboortedatum, reisperiode/-data, reisbestemming, aantal mee te verzekeren reisgenoten, gewenste dekkingsomvang, verzekeringsopties.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

De gegevens worden gebruikt om de verzekeringsaanvraag in te dienen bij de verzekeraar.

Grondslag

Wij verwerken deze gegevens ter uitvoering van de overeenkomst

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

 • In geval van een aflopende verzekering, afgesloten voor de duur van één reis, worden uw gegevens voor deze doeleinden bewaard tot uiterlijk 60 dagen na het einde van de verzekering cq reis voor zover die gegevens niet voor andere in deze privacyverklaring genoemde doeleinden rechtmatig gebruikt worden.
 • In geval van een doorlopende verzekering worden uw gegevens verwijderd uiterlijk 60 dagen nadat wij een schriftelijke bevestiging hebben ontvangen van de opzegging van de verzekering.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw gegevens geven wij door aan de verzekeraar.

BEVEILIGING

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij nemen alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in dat:

 • toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking.
 • ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd
 • wij onze medewerkers trainen en een privacycultuur stimuleren.
 • het privacybeleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit.

UW RECHTEN

Uw heeft de volgende rechten:

 • U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren.
 • U heeft het recht dat wij uw persoonsgegevens wissen voor zover
 • deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en daarmee verenigbare doelen, of;
 • de verwerking gebaseerd is op uw toestemming en u deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, of;
 • de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derden.
 • U heeft het recht op beperking van de verwerking.
 • U heeft het recht op een digitale kopie van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
 • U heeft het recht gegeven toestemming in te trekken.
 • U heeft het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden.
 • U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een verzoek kunt u richten aan onderstaand e-mailadres of postadres. Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek dient u zich te kunnen identificeren.

COOKIES & PROFILERING

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen gegevens over uw surfgedrag op onze website. Hiervoor worden tracking cookies en scripts gebruikt. Wij verzamelen hierbij  uw IP-adres en technische gegevens over het apparaat waarmee u onze website bezoekt

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

Deze gegevens worden gebruikt om de werking van onze website te evalueren en te verbeteren.

Grondslag

De gegevens worden verwerkt op grond van het belang van Atma Asia Travel bij een goede evaluatie van de werking van de website en de interesse in het aanbod.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De gegevens worden uiterlijk 6 maanden na het laatste websitebezoek bewaard.

Met wie delen wij uw gegevens?

De gegevens worden opgeslagen bij een externe analytics dienst.

COOKIEBELEID

Cookies zijn bestanden die een website op uw computer, tablet of smartphone zet en data terugstuurt naar de website die het plaatst. In uw Internetbrowser kunt u altijd cookies verwijderen en ook instellen of u cookies wilt accepteren of blokkeren. Hieronder zullen wij uitleggen welke vormen van cookies worden gebruikt op onze website.

 • Functionele en analytische cookies

Om de website goed te laten functioneren wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Om goed in staat te zijn onze website aan te passen aan de algemene wensen en interesses van de bezoeker, maken wij gebruik van analytische cookies. Deze cookies stellen ons in staat te kijken hoe de website wordt gebruikt,  welke pagina’s problemen opleveren bij bezoekers, welke interessant zijn, enzovoorts. Deze gegevens zijn voor ons van belang om voor u een prettige website ervaring te blijven ontwikkelen. Op de website meten wij bezoekinformatie met Google Analytics.

 • Trackingcookies

Niet van toepassing.

 • Cookies van derden

Niet van toepassing.

 • Advertentiecookies

Niet van toepassing.

 • Affiliate partijen

Niet van toepassing.

Meer informatie over cookies vindt u op de website van de consumentenbond: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies

WIJZIGINGEN

Wij dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op de website, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen.

VRAGEN, OPMERKINGEN & KLACHTEN

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag van u via onderstaand e-mailadres. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

Onderstaande onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bedrijfsnaam: Atma Asia Travel b.v.

Adres:              Lepelaar 44, 9728 XD Groningen

E-mail:             info@atma-asia.nl

Telefoon:        0031 (0)50 5274183

 

V2 – augustus 2019